Năng lực của VinaCalib
Được công nhận ISO/IEC 17025:2017

Sứ mệnh của VinaCalib là làm hài lòng tất cả quí khách hàng. Khi nói đến hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm định, quí khách phải chắc chắn rằng Phòng thì nghiệm đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và được tổ chức uy tín nào công nhận năng lực của phòng thì nghiệm đó. Đó mới là năng lực thực sự của chất lượng.