Danh Mục sản phẩm

TraceMediaTM Plate Count Agar
TraceMedia™ Plate Count Agar là môi trường đổ sẵn trên đĩa petri, Môi trường đếm khúm khuẩn, áp dụng xác định tổng vi khuẩn hiếu khí.

Xem thông tin

10 plate

TM0122.010

TraceMediaTM ECC Agar
TraceMedia™ ECC Agar là môi trường vi sinh chọn lọc được sử dụng để định lượng đồng thời và cụ thể mà không cần khẳng định Escherichia coli và các vi khuẩn coliform khác trong thực phẩm của người và động vật.

Xem thông tin

10 plate

TM0122.010

TraceMediaTM Salmonella Iris Agar
TraceMedia™ Salmonella Iris Agar là một môi trường chọn lọc để phân lập và phát hiện tất cả Salmonella trong các sản phẩm thực phẩm động vật, con người và các mẫu môi trường.

Xem thông tin

10 plate

TM0422.010

TraceMediaTM Salmonella Iris Agar
TraceMedia™ Salmonella Iris Agar là một môi trường chọn lọc để phân lập và phát hiện tất cả Salmonella trong các sản phẩm thực phẩm động vật, con người và các mẫu môi trường.

Xem thông tin

10 plate

TM0422.010

Danh Mục sản phẩm

TraceMediaTM Plate Count Agar
TraceMedia™ Plate Count Agar là môi trường đổ sẵn trên đĩa petri, Môi trường đếm khúm khuẩn, áp dụng xác định tổng vi khuẩn hiếu khí.

Xem thông tin

10 plate

TM0122.010

TraceMediaTM ECC Agar
TraceMedia™ ECC Agar là môi trường vi sinh chọn lọc được sử dụng để định lượng đồng thời và cụ thể mà không cần khẳng định Escherichia coli và các vi khuẩn coliform khác trong thực phẩm của người và động vật.

Xem thông tin

10 plate

TM0122.010

TraceMediaTM Salmonella Iris Agar
TraceMedia™ Salmonella Iris Agar là một môi trường chọn lọc để phân lập và phát hiện tất cả Salmonella trong các sản phẩm thực phẩm động vật, con người và các mẫu môi trường.

Xem thông tin

10 plate

TM0422.010

TraceMediaTM Salmonella Iris Agar
TraceMedia™ Salmonella Iris Agar là một môi trường chọn lọc để phân lập và phát hiện tất cả Salmonella trong các sản phẩm thực phẩm động vật, con người và các mẫu môi trường.

Xem thông tin

10 plate

TM0422.010