THỬ NGHIỆM TỦ CÁCH LY VÔ TRÙNG

 • Tủ cấy vô trùng hoặc tủ sạch với dòng khí ngang và thẳng đứng được thử nghiệm theo IEST RP CC 002, ISO 14644-3:2019, NSF ANSI 49:2019, EN 12469:2000 và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Năng lực Thử nghiệm tủ cách ly vô trùng của VinaCalib

 • Tại VinaCalib, chúng tôi hiệu chuẩn nhiều loại thiết bị hóa lý.
 • VinaCalib sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại và các loại chất chuẩn CRM hàng đầu với độ chính xác cao như: dung dịch pH, dung dịch độ dẫn điện,… 

Danh mục thử nghiệm tủ cách ly vô trùng

 • Hiệu Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – Vis, máy đọc ELISA
 • Máy đo pH, độ dẫn điện, tổng chất rắn hòa tan TDS, độ đục, oxy hòa tan DO
 • Cân sấy ẩm, phương tiện độ ẩm hạt nông sản
 • Nhiệt ẩm kế
 • Máy đo độ nhớt, cốc đo độ nhớt
 • Máy đo độ ngọt Brix

Vui lòng gọi VinaCalib cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn. Liên hệ chúng tôi trực tuyến hoặc gọi 0934 178 339 để thảo luận tất cả các nhu cầu của bạn và lên lịch cho các dịch vụ.

Với mọi cuộc gọi dịch vụ, VinaCalib sẽ cung cấp cho bạn:

 • Tư vấn chính xác nhu cầu của bạn và đáp ứng một cách nhanh chóng và kịp thời.
 • Báo giá ngay lập tức.
 • Thời gian Hiệu chuẩn và chứng nhận nhanh.
 • Các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với ISO 17025.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.