HIỆU CHUẨN

VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhiệt,áp kế, cân phân tích, cân kỹ thuật, pipette, máy ly tâm, máy UV-Vis, máy Elisa được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

Danh mục hiệu chuẩn

Nhiệt độ – Độ ẩm

Áp suất

Khối lượng

Dung tích

Tần số – Thời gian

Lưu lượng

Hóa lý – Quang