THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN

VinaCalib cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận phòng sạch, tủ an toàn sinh học, tủ hút khí độc, tủ sạch được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

Danh mục thử nghiệm và chứng nhận

Phòng sạch

Tủ an toàn sinh học

Tủ sạch

Tủ hút khí độc

Tủ cách ly vô trùng